Všeobecné smluvní podmínky

Publikováno

Přečtěte si prosím pečlivě následující Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „Podmínky“) pro užívání tohoto webu a webů souvisejících. Užíváním našeho webu se stáváte „Uživatelem“ a souhlasíte s těmito podmínkami. Dan, Tomáš a Miro (dále jen „TřiŠtíři“) si vyhrazují právo pozměnit kdykoliv tyto podmínky.

 

Vlastnická práva

Tyto podmínky platí pro všechny webové stránky vlastněné nebo provozované společností „TřiŠtíři“, zahrnují zejména:

 • www.tristiri.cz

Tyto podmínky rovněž platí pro jakékoliv jiné webové stránky, které jsme vlastnili nebo provozovali, vlastníme nebo provozujeme a budeme vlastnit nebo provozovat v budoucnosti včetně sociálních médií. Dále jsou naše stránky uváděny jen jako „Stránky“.

 

Omezení

Obsah našich Stránek, všechny informace a texty jsou chráněny autorskými právy a je naším majetkem buď společně TřiŠtíři nebo individuálně každého z nás. Pokud není dále uvedeno jinak, Uživatel může používat obsah a informace na Stránkách pro osobní potřeby. Není dovoleno pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat, distribuovat, sdělovat veřejnosti, jinak rozšiřovat, předávat, pronajmout, půjčovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, poskytovat podlicence, převádět nebo prodávat jakékoli informace, originál či rozmnoženiny obsahu, ani z nich vytvářet souborná, či odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat Služby k jakýmkoli účelům odporujícím těmto Všeobecným smluvním podmínkám nebo aplikovatelným právním předpisům. Pro jakékoliv jiné užití než pro osobní potřebu musí Uživatel dostat výslovné, písemné povolení od „TřiŠtíři“.

 

Zaslané nápady

Vítáme komentáře k našemu obsahu. Nebudeme však vyhodnocovat nebo se jakkoliv vyjadřovat k nápadům nebo námětům nám zaslaným, proto nám neposílejte jakékoliv vlastní nápady, doporučení nebo materiály. Pokud i přes tento náš požadavek obdržíme jakýkoliv nevyžádaný nápad nebo podnět, automaticky se stává naším vlastnictvím a máme právo k neomezenému celosvětovému používání bez jakýchkoliv náhrad, peněžních či jiných.

 

Komentáře

Jak už bylo uvedeno, vítáme komentáře k našemu obsahu, zejména komentáře k uveřejněným článkům a informacím. Uživatel se musí registrovat v souladu s uvedenými instrukcemi, aby mohl přispívat svými komentáři k bloggu. Není dovoleno šířit jakýkoliv obsah, který je možno považovat za: porušující práva duševního vlastnictví, obsahující neoprávněně užité ochranné známky, podněcující nebo schvalující trestný čin, vulgární, nenávistný, pornografický, obsahující nepravdivé údaje, obsahující viry nebo jiné škodlivé prvky, porušuje zákony nebo je v jakémkoliv jiném ohledu v rozporu s dobrými mravy. Dále není dovoleno šířit obsah, který se snaží získat finanční prostředky, obsahuje reklamu, podporuje prodej zboží či služeb, případně jakkoliv jinak komerčně využívá náš web bez našeho svolení.

Neneseme odpovědnost za obsah uveřejněný na našem webu, kromě informací zřejmě pocházejícím od nás. Nejsme odpovědní za sledování obsahu poskytnutého Uživatelem, nicméně si vyhrazujeme právo pozměnit, odstranit nebo neuveřejnit materiál, který podle našeho názoru odporuje těmto podmínkám. Uživatel nese plnou odpovědnost za jím uveřejněný obsah. Zároveň nám poskytuje veškerá práva k celosvětovému, opakovanému a neomezenému používání tohoto obsahu v jakémkoliv sdělovacím prostředku. Uživatel nemá právo na žádnou, finanční či jinou kompenzaci za jím zveřejněný obsah na našich Stránkách.

 

Registrace

Registrace se provádí vyplněním a odesláním registračního formuláře. Registrační formulář je oprávněna vyplnit a odeslat pouze osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům nebo osoba mladší 18 let za přítomnosti svého zákonného zástupce, který rovněž za tuto osobu vysloví souhlas s těmito Podmínkami. Máme právo na základě výlučně našeho rozhodnutí pozastavit nebo zrušit registraci Uživatele, který porušuje Podmínky.

 

Vyloučení odpovědnosti

Všechny informace, které uveřejňujeme na našich Stránkách jsou naše názory. Nemáme žádnou odpovědnost za jejich použití Uživatelem ani neneseme odpovědnost za jakoukoli případnou přímou či nepřímou škodu nebo újmu vzniklou Uživateli ve spojení s užitím informací uvedených na našich Stránkách.

 

Ochrana osobních údajů

 1. Shromažďované osobní údaje

  Společnost TřiŠtíři, jakožto provozovatel webových portálů a poskytovatel dalších internetových služeb (dále jen „Společnost“) shromažďuje následující údaje o uživatelích svých služeb:

  V případě registrace účtu uživatele do vybraných služeb zaznamenává Společnost například uživatelovo jméno či přezdívku, e-mail, heslo v zašifrované podobě a další profilové informace. Společnost může používat soubory cookie, které Společnosti umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele (např. při přihlašování do jeho účtu, při autorizaci platby atd.) nebo přizpůsobit danou službu uživatelským preferencím. Soubory cookie mohou být také použity k zobrazování tzv. behaviorálně cílené on-line inzerce na webových portálech Společnosti i mimo ně. Soubory cookie používá Společnost i v případě, kdy uživatel využívá služby, které Společnost nabízí svým partnerům, jako jsou reklamní služby nebo funkce služeb Společnosti, které se mohou zobrazit na jiných webech.

 2. Používání osobních údajů

  Poskytnuté osobní údaje jsou shromažďovány zejména za účelem:

  • Používání služeb a produktů poskytovaných Společností či třetími osobami na základě smluvního ujednání se Společností a vypořádání všech práv a povinností vyplývající z objednávky dané služby a produktu (včetně např. administrace a provedení platby za danou službu či produkt);
  • Správy uživatelských účtů a přizpůsobení služeb poskytovaných Společností potřebám a zájmům jednotlivých uživatelů;
  • Odesílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu nebo oznámení o nových službách či jejich zlepšeních na webových portálech Společnosti včetně dalších marketingových aktiv Společnosti, a to v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno provést v nastavení služby pro kterou se uživatel k odběru takovýchto sdělení zaregistroval, popřípadě emailem: info@tristiri.cz;
  • Vytváření a distribuce inzerce relevantní k zájmům uživatele, tzv. behaviorálně cílená on-line inzerce. Online behaviorální reklama je způsob zobrazování reklamy na navštívených internetových stránkách tak, aby reklama více odpovídala zájmům uživatelů a byla tak pro ně maximálně relevantní. Takto získané údaje neumožňují identifikovat uživatele jako fyzickou osobu v reálném světě a jsou sbírána a analyzována striktně anonymně.
 3. Zabezpečení

  Veškeré osobní údaje, které uživatel Společnosti poskytne, budou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Vzhledem k tomu, že internet není zcela bezpečné prostředí, nemůže Společnost zcela zaručit bezpečnost informací, které do jednotlivých služeb Společnosti uživatelé přenesou. V této souvislosti proto není možné 100% zaručit, že k poskytnutým informacím nelze získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření Společnosti fyzické, technické či manažerské povahy. Společnost nicméně zaručuje, že v souvislosti se zpracováváním osobních údajů pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používá taková bezpečností opatření, která po ní lze rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení.

  Každý uživatel nese odpovědnost za uchování svého jedinečného hesla a dalších údajů o účtu v tajnosti a za stálou kontrolu nad přístupem ke své e-mailové komunikaci. Uživatelé berou na vědomí, že e-maily, rychlé zprávy chatu, blogy a další typy komunikace s ostatními uživateli webových stránek Společnosti nejsou šifrovány. Společnost proto v této souvislosti důrazně doporučuje nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných informací.

 4. Doba zpracovávání osobních a dalších údajů a jejich zpřístupnění na základě zákona

  Společnost uchovává informace jednotlivých uživatelů, dokud je aktivní jejich účet nebo dokud je to nutné pro účely poskytování služeb, resp. do odvolání souhlasu se zpracováváním osobních údajů uživatelem. Tím není dotčeno právo Společnosti zpracovávat údaje o uživatelích v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pro účely řešení sporů a konečného vypořádání všech práv a závazků s poskytováním příslušné služby související.

  Na základě platných právních předpisů je Společnost povinna zveřejnit osobní údaje uživatele, informace o jeho IP adrese, provozu nebo jiných aktivitách uživatelů:

  • na základě žádosti soudu, Policie ČR, popř. jiných orgánů činných v trestním řízení včetně specializovaných útvarů;
  • prosazování podmínek smlouvy s uživatelem;
  • jako prostředek ochrany zabezpečení a integrity webu Společnosti;
  • uplatnění nebo ochrany práv, majetku a osobní bezpečnosti ostatních uživatelů služeb Společnosti a dalších osob.

Různé

 1. Komunikace. Veškerá komunikace mezi Společností a Uživatelem může být uskutečňována emailem (v případě Společnosti doručením na emailovou adresu tristiri@tristiri.cz a v případě Uživatele na emailovou adresu uvedenou při Registraci). Komunikace ze strany Společnosti ve vztahu k jednomu či více Uživatelům může být Společností uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím Stránek (například v případě oznámení změny těchto Podmínek).
 2. Rozhodné právo a kolizní normy. Tyto Podmínky jakož i veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi Společností na straně jedné a Uživatelem na straně druhé se řídí právním řádem České republiky.
 3. Jazyková verze. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze Podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.
 4. Salvátorská klauzule. Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.
 5. Účinnost. Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dne 1. května 2016. Nabytím účinnosti novějších Podmínek pozbývají automaticky účinnosti Podmínky s dřívějším datem účinnosti. Veškeré změny mohou být prováděny pouze uveřejněním těchto změn na našich Stránkách.